Newsfeed of LivenGuide

Sự kiện tác phẩm “Vòng tay học trò” của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng được xuất bản trở lại sau một thời gian dài được người ta gọi là “Sự trở lại của văn học đô thị miền Nam”.

Gắn vào cụm từ “đô thị”, có lẽ người ta muốn phân biệt dòng văn học chính thống của miền Nam thời VNCH với dòng văn học kháng chiến trong những vùng mà MTDTGPMNVN kiểm soát.

Người ta vẫn luôn muốn giảm thiểu tính chính danh của văn học thời VNCH. Nhưng dù sao thì cách gọi “Văn học đô thị miền Nam” cũng còn dễ nghe hơn những cách gọi “Văn học nô dịch”, “Văn học đồi trụy”, "Văn học vùng bị tạm chiếm”... mà người ta từng một thời sử dụng một cách hằn học và thù nghịch.


  • Trần Kim Thập  like this.
    • Trần Kim Thập  Một tác phẩm văn học, cũng giống như một món ăn. Không phải ai đó bảo nó hay, nó ngon là nó hay hay ngon. Sự sống còn, hay dở của nó tùy thuộc và cảm quan và trình độ thưởng thức của độc giả và của thời đại. Ai đó, dù quyền lực to cao đến cỡ nào cũng không thể nào quyết định được giá trị của một tác phẩm văn học. Văn học Việt Nam, dười thời Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn...See more 02:50 22/04/2021
Please to comment
Please to comment

AllAssignmentHelp.com is a website that commanding its services in complete Australia. Whether thou you are dwelling in Australia, you can get cooperation from our Aussie specialists. However, we implement our services in every sector of Australia. Not only in Australia, but we have also acquired the support of students in other countries. The best thing is we allow the native specialist to help at a moderate price. So, stop hunting, its time to get yourself relaxed by hiring our assignment helps Australia services.


Please to comment

webroot.com/safe is cloud-based antivirus software that protects your system against viruses and other online threats. This software offers complete security of your device from malware and viruses. Moreover, it protects you during web surfing sessions by blocking harmful sites.

Norton.com/nu16McAfee LiveSafenorton.com/setupBT email loginWebroot.com/safe|


Please to comment
Please to comment