Newsfeed of LivenGuide and Friends

Tuân Tử là một trong Thất Tử

Hiện nay các sách của bảy vị này được Trung Quốc nghiên cứu sâu để quản lý đất nước và xưng hùng thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=4DCDUhmMjJMPlease to comment
Which countries do you want to visit after the pandemic?

View Poll & Vote


Please to comment
  • Le Vinh Truong, Kaya Nguyen  like this.
    • Kaya Nguyen  From Wuhan lab 11:55 18/06/2021
      Lê Trung Tĩnh  You can please click on the View Poll and Vote to choose the option. Thanks Kaya Nguyen  15:31 18/06/2021
    • Kaya Nguyen  Thank you anh Lê Trung Tĩnh  19:08 18/06/2021
    • Kaya Nguyen  Yes, I chose answer number 3 19:17 18/06/2021
Please to comment