Newsfeed of LivenGuide

Stockholm mid Winter, nice and peaceful.

Please to comment
Sắc hoa màu nhớ

Please to comment
Please to comment
"...Chính quyền bang Goa ở Ấn Độ đã khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp “canh tác vũ trụ”, ngồi tĩnh tọa và tụng kinh nhằm làm tăng sản lượng nông sản chứ không sử dụng phân hóa học, để mọi người được ăn thực phẩm an toàn..." xem thêm...https://trithucvn.net/doi-song/chinh-quyen-an-do-thuc-day-canh-tac-vu-tru-de-tang-san-luong.html

Please to comment