Newsfeed of LivenGuide and Friends

NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO: BIỆN CHỨNG SẮC KHÔNG NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO có tên gọi là NHÂN MINH HỌC là một ngành học của triết học Phật Giáo nhưng tại Việt Nam hầu như nó chẳng được ưa chuộng cho lắm. Hai tên tuổi gắn liền với nhân minh học là Dignaga (Trần Na) và Dharmakirti (Pháp Xứng). Truyền thống Phật Giáo Tây Tạng hết sức sùng bái và xiển dương tư tưởng của Dharmakirti. Việc học tập cách tranh luận dựa trên nhân minh học là một nét đặc sắc của Phật Giáo Tây Tạng. Phật Giáo Đông Á (Nhật, Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam) ít chú ý đến vấn đề nhận thức lôgíc hầu như trong mọi khu vực tư duy. Nhưng để đánh giá được chính xác sự đóng góp của Dignaga và Dharmakirti chúng ta phải đi ngược lại Vasubandhu (Thế Thân), tiền bối của Dignaga, và cũng là người...See more

Please to comment

Chardham yatra package from Delhi    

Are you planning to visit and book the Chardham yatra package from Delhi? We offer the best tour packages and airport pickup and drop as per your flight timings. Book now these tour packages with us.


Please to comment
Đức Chúa Jêsus là cây nho thật "Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Cha chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Cha tỉa sửa để được nhiều quả hơn nữa. Các con tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con."   Nếu ngày nay mình tin CHÚA JÊSUS sống thì mình muốn nghe gì? 1- Con đang chờ Ta ? Hãy ăn vàng mà con đang có để giống như vàng. 2- "Hãy tin Ta và tin Cha Ta nữa, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở" *, con có Lời Ta trong Kinh Thánh. 3- "Hãy ăn hãy uống v ì ngày mai con sẽ chết" *, chết như một ngôi sao trên trời rơi xuống, con đồng ý không? Sự chọn lựa nào cũng có giá trị nhất định, đó là số phận. ...See more

  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Giăng 15: Đức Chúa Jêsus là cây nho thật "Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Cha chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Cha tỉa sửa để được nhiều quả hơn nữa. Các con tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con." 13:39 16/07/2021
Please to comment
"Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. 23Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh." (1 Corinthians 15) https://www.gotquestions.org/new-heavens-earth.html Trời mới đất mới là gì? Nhiều người có quan niệm sai lầm về...See more

 • Le Vinh Truong, Linh Xuan Hong Cao  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  "Xin Chúa cho tất cả chúng ta để Lời Đức Chúa Trời làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về thiên đàng." Tạ ơn CHÚA. 20:51 13/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bella Ngọc Lê 12:20 15/07/2021
Please to comment

Nếu tiếp tục im lặng thì con cái chúng ta trở thành người vô thần và chịu hình phạt từ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

O LORD JESUS!

Christian Today

14h  · 

Christian mother takes school to court over gay pride parade


 • Le Vinh Truong  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 20:47 13/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bella Ngọc Lê 12:21 15/07/2021
Please to comment