Newsfeed of LivenGuide and Friends

    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 13:29 15/07/2021
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  AMEN PRAISE THE LORD! 13:31 15/07/2021
Please to comment
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 13:28 15/07/2021
Please to comment
Politics Religion Fun „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ (Người ta đến thế gian này không như là một phụ nữ, mà là sẽ có thể như thế.) Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht (1949). Like all human beings, women are born free, with an a priori unlimited development potential. The problem is that this is considered natural and desirable for men, while it is not readily available to women. Instead of letting them discover and develop themselves, patriarchal society requires them to conform to a male image. They must be desirable or admirable and always helpful to their father and husband. Women must reject this socially imposed role model and freely design themselves. • Giống như tất cả mọi người, phụ nữ sinh ra tự do với tiềm năng phát triển không giới hạn. Vấn đề là điều này được cho là tất nhiên...See more

Please to comment

Matthew 7: "Không phải bất cứ ai nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa lạy Chúa chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao, khi ấy Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng Hỡi những kẻ làm ác Hãy lui ra khỏi Ta chẳng hề biết các người bao giờ!"
 

Photo: https://www2.bible.com/vi/ câu Kinh Thánh trong ngày.Please to comment

- a reminder: I DONT WANNA TALK POLITICS OR ANYTHING FAR AWAY

- Politics belongs to life

- I don’t need to talk / think about politics all.the.time. frown

- Politics is also complicated / complex

- Let's think ab GOD

- Okay. My question still stands: why do u believe in a male God? Could be God be female? Goddess?

Photo: UN Women Asia and the Pacific


Please to comment