Newsfeed of LivenGuide and Friends

LIVENGUIDE IS DIFFERENT TO FACEBOOK Livenguide is different to other social networks, such as Facebook, in the following key points: 1. Livenguide don't collect unauthorized user information like what you've liked, what comments you have on a specific topic, or what political views you have. We do not collect your Livenguide information and usage habits. Put simply, Livenguide DO NOT TRACK USERS. 2. Livenguide lays down CLEAR RULE on to whom and how your posts are shown. This rule ensures your posts are treated in the most equitable manner whoever you are, whenever you post and on whatever topics. Livenguide do not restrict information because of the "profile" of Livenguide users. Livenguide do not monopolize and manipulate information. 3. Livenguide NEVER DELETE YOUR POST, CLOSE YOUR ACCOUNT without exchanging and seeking resolution with you. Founded and developed by social activists, Livenguide understand and are committed to protecting your freedom of speech...See more

Please to comment
Link tham khảo tiếng Anh:  Ý nghĩa của việc trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời là gì? (gotquestions.org) Chúa Giê-su phán trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 6:33). Ý nghĩa của câu Kinh Thánh là trực tiếp như sự báo hiệu của nó. Chúng ta phải tìm kiếm mọi điều về Đức Chúa Trời như một sự ưu tiên trên mọi điều của thế gian. Trước hết, điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm kiếm sự cứu rỗi vốn có trong Vương quốc của Đức Chúa Trời bởi vì nó có giá trị lớn hơn hết tất cả những sự giàu có trong thế gian. Có phải điều này có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua những bổn phận hợp lý và trách nhiệm mỗi ngày mà điều đó giúp duy trì cuộc sống của chúng ta? Chắc chắn không phải như vậy....See more

 • Le Vinh Truong  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Something Needs to Change: A Call to Make Your Life Count in a World of Urgent Need by David Platt 09:00 25/06/2021
Please to comment

Thưa anh chị em có người mới hỏi rằng có phải 2 người trong hình profile là cha mẹ tôi không, và bây giờ tôi đang có Lời Chúa trong Kinh Thánh. Không biết anh chị em nghĩ gì về đoạn này:

- Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. 32Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia, đang tìm Thầy.” 33Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 34Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 35Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.”

Markus 3

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved

 


  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Xin hỏi GIÓ ý muốn Đức Chúa Trời là gì? 04:32 12/06/2021
Please to comment

Charice — 'The Prayer', with The Canadian Tenors - YouTube

#PRAY
Mom: Hey my heart are you OK ? Sao mẹ gọi phone chục cú mà im ru...crying
Con: Mới học Latein (tiếng La tinh) Mẹ! chờ xong con gọi lại.
Mom: puuuh.... laugh COOL ....học vui không? Have fun với trò chơi memmory hahahha :))))winkcheeky
Con: crying heheheh laughcool
Xin CHÚA ban ơn cho con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui,  học đâu nhớ đó, thi đâu đậu đó, bay đâu vui đó!

Tạ ơn CHÚA ! • Kaya Nguyen  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 12:10 09/06/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  I pray you'll be our eyes And watch us where we go And help us to be wise In times when we don't know Let this be our prayer When we lose our way Lead us to a place Guide us with your grace To a place where we'll be safe. La luce che tu hai I pray we'll find your light Nel cuore resterà 12:14 09/06/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  And hold it in our hearts A ricordarci che When stars go out each night L'eterna stella sei Nella mia preghiera Let this be our prayer Quanta fede c'è When shadows fill our day Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe 12:14 09/06/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Sogniamo un mondo senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno dia la mano al suo vicino Simbolo di pace, di fraternità La forza che ci dà We ask that life be kind È il desiderio che And watch us from above Ognuno trovi amor 12:15 09/06/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  We hope each soul will find Intorno e dentro a sè Another soul to love Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe E la fede che Hai acceso in noi Sento che ci salverà 12:16 09/06/2021
Please to comment

 

Q: Hey you nếu có 1,5 triệu € you sẽ làm gì?
A: Mua nhà, mua nhà để cho thuê...


Q: Vậy nếu có Kinh Thánh thì you làm gì? 

1. đọc và cầu nguyện.
2. đọc, mua Kinh Thánh tặng người thân bạn bè.
3. học thần học.
4. yêu Chúa JESUS - nhân vật chính.
5. muốn trở nên giống Chúa JESUS

A: có 6 không?


Please to comment