Newsfeed of LivenGuide

Bà Đầm Xòe viết sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/ba-dam-xoe-viet-sach-chi-trach-ong-nguyen-phu-trong/5085365.html https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/09/15/chu-trang-ba-dam-xoe-ra-sach-noi-nguyen-phu-trong-la-viet-gian-cho-tau-cong-nguoi-viet-online/ “Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!..” Blogger Bà Đầm Xòe, còn được biết với tên là nhà báo độc lập Phạm Thành ở Hà Nội, nói với VOA. VOA vừa phỏng vấn Blogger Bà Đầm Xòe nhân dịp ông vừa xuất bản quyển sách Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo, một tác phẩm mà tác giả gọi là “ấn phẩm đầu...See more

Please to comment
    • Teddys Nguyen  Trân trọng dành cho các quý cô bác ôn lại những kỷ niệm vô giá trong cuộc đời. 18:44 16/09/2019
Please to comment
Một mạng xã hội mà người dùng...cóc cần ai like? Suy nghĩ và viết. Ung dung tự tại.

  • Đặng Bình, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
    • FB Chau Tran  Guide có trách nhiệm với người xung quanh vì không muốn người khác thất bại như mình :) Học hỏi trao đổi chia sẻ tại sao không ? Nhân vô thập toàn. 01:52 14/09/2019
    • Trần Thị Diễm Châu  :) chửi bẳng chữ "cóc cần" nghe dễ chịu hơn chữ "méo cần" Ts Tĩnh mà thi chửi chắc hạng bét 15:32 14/09/2019
Please to comment
Last Saturday our family visited city of Gloucester museum. Impressed by the chronology showing that in the years of 40, China conquered independent Vietnam. At the same time as Romans invaded Britain.

Thanks to Hai Ba Trung that our history is marked in the chronology the world over, together with the creation of the earth, dinosaurs and World war two. At least as shown in Gloucester.

Go visit your locals sometimes and you will discover many interesting things.

Please to comment
Look at how people of a country deals with their rubbish and you can tell how civilized they are. I read this phrase somewhere and think it can not be truer. Yesterday we passed half a day sorting out all of stuffs stocked in our shed and made an important decision to get rid of them. With my son we brought them to the local recycling center and yuppie all in the giant bins. They are classified as timber wood, tissues, garden wastes, etc. We felt sorry though that there were things that still usable but we needed to throw away. We had however asked if anybody including the British Heart Foundation can get them. No one seems interested. So off they go. Good bye all lovely things. Hope that you are well treated and recycled for the best. See more

Please to comment