Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8018 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Những dòng non nớt nhưng hung hăng là kết quả của sự tồn tại của đảng (tiểu q)ủy khắp nơi. Những mũi súng vô hình, biến thể của 'bạo lực cộng sản' (cộng sản tự gọi là 'bạo lực cách mạng') luôn đặt phía sau lưng từng cá nhân, dần dà khiến hình thành nên tư tưởng tự cúi đầu thờ phụng phường lưu manh HCM, cộng sản, Đảng như cha thiên hạ,

Please to comment

Đoàn Nghiêm

8018 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)