Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Hoàng Sa cũng là đất quốc phòng, cũng bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ 46 năm nay, không được chính phủ cấp phép sử dụng, nhưng mãi vẫn chưa hề có lệnh cưỡng chế. 

Trong khi đó bọn khủng bố đã đủ thời gian lập cứ điểm quân sự kiên cố, tập trung khí tài  quân dụng hiện đại để chống lại mọi sự cưỡng chế của chính quyền Hà Nội, chẳng những dư sức đối phó với 3.000 quân tập kích mà có đến 3 vạn quân chúng cũng chẳng sợ.


Please to comment

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)