Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1960 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (53)

Thân chuyển quý thân hữu để nghiên cứu và mong được phổ biến rộng rãi để bà con tùy nghi áp dụng.
Vietcomank Trong Vụ Đồng Tâm: Vận Dụng Sân Chơi Quốc Tế.
http://www.machsongmedia.com/vietnam/quanhemyviet/1519-2020-01-19-02-38-08.html


Please to comment

Trần Kim Thập

1960 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (53)