Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Kế hoạch tặng rượu đổi phiếu bầu bất thành.


 • Lê Trung Tĩnh, FBfriend  and  2 others  like this.
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Điều này chứng tỏ việc hối lộ và biếu quà được chấp nhận ngay từ cấp lãnh đạo. Cấp trên có tư tưởng biếu quà thì hỏi sao cấp dưới không ... tặng. 19:03 21/01/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Oh. Cảm ơn bác Lê Quang Huy  18:51 22/01/2020
Please to comment

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)