Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

7141 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (134)

Choose Love in
Difficult Times

Dear friends,
let us love one another,
for love comes from God.
Everyone who loves
has been born of God
and knows God.

1 John 4:7

 

Sometimes it feels like news updates are coming every few minutes. When we give so much of our attention to events beyond our control, we can lose sight of the power that we do still have. We can choose how we respond to our circumstances. And perhaps even more important, even in the midst of those circumstances, we can choose how we treat others.

Recently we reminded you about the time that Jesus’ disciples were afraid their boat might sink, but then He calmed the storm. Just like Jesus’ disciples, we’re all in the same boat with Jesus — but we’re also in it with each other. And we can choose to encourage one another, to support each other, to love each other, and to point each other back to Jesus.

Love each other, just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples.

JOHN 13:34-35

Here Are 4 Ways We Can Choose Love

1. Encourage one another.

We live in such an incredible time! Even when we can’t be physically present with one another, we can still call, text, email, connect on social media, attend church online, and more.

Do not withhold good from those who deserve it when it’s in your power to help them.

PROVERBS 3:27

2. Support each other.

Some of the most meaningful things we can do are simple and practical. Check in with your neighbors and ask how they’re doing. Share whatever you have. Drop off a meal for someone who can’t get out. Pay for the person behind you in a drive-through. Send an email gift card to a friend.

…our love should not be only words and talk. No, our love must be real. We must show our love by the things we do.

1 JOHN 3:18

3. Love each other.

Jesus said that loving your neighbor was the second most important commandment. And in the parable of the Good Samaritan, He explained what He meant by that word, “neighbor.” Paul even suggested we turn loving each other into a competition!

Try to outdo yourselves in respect and honor of one another.

ROMANS 12:10

4. Point each other to Jesus.

It’s Jesus who calms our storms. But it’s up to us to remind each other of God’s promises. And to pray for one another. You can do both these things — and more — in the same ways we mentioned in #1 (and of course in the Bible App).

Just remember: No matter what we may be going through, we’re all in it together. We all live on the same planet. We all breathe the same air. Jesus said we would have troubles in this life. But He gave us His Spirit. And he gave us each other.

And those two things are
more than enough.

FacebookShare on Facebook

TwitterShare on Twitter

EmailShare via Email

YouVersion

Bible AppBible App for KidsBible Lens

FacebookTwitterInstagramYouTubePinterestBlog

SUPPORT DONATE

You are receiving this email because you are currently
subscribed to YouVersion notifications.

Update your Notification Settings

© Life.Church / YouVersion

4600 East Second Street
Edmond, OK 73034

Privacy Policy  |  Terms of Use  |  Unsubscribe

 

Đôi khi có cảm giác như cập nhật tin tức cứ sau vài phút. Khi chúng ta tập trung quá nhiều vào các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình, chúng ta có thể đánh mất sức mạnh mà chúng ta vẫn có. Chúng ta có thể chọn cách chúng ta phản ứng với hoàn cảnh của chúng ta. Và có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn, ngay cả giữa những hoàn cảnh đó, chúng ta có thể chọn cách chúng ta đối xử với người khác.

Gần đây, chúng tôi đã nhắc nhở bạn về thời gian mà các môn đệ của Chúa Jesus sợ rằng thuyền của họ có thể bị chìm, nhưng sau đó, Ngài đã làm dịu cơn bão. Cũng giống như các môn đệ của Jesus, chúng ta cùng nhau ở cùng thuyền với Chúa Giêsu - nhưng chúng ta cũng ở trong đó với nhau. Và chúng ta có thể chọn để khuyến khích nhau, hỗ trợ lẫn nhau, yêu thương nhau và hướng nhau trở lại với Chúa Giêsu.

Yêu nhau, cũng như anh đã yêu em. Nếu các con yêu nhau, mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của ta.

Giăng 13: 34-35

Dưới đây là 4 cách chúng ta có thể chọn tình yêu

1. Khuyến khích lẫn nhau.

Chúng ta sống trong một thời gian đáng kinh ngạc như vậy! Ngay cả khi chúng ta không thể có mặt cùng nhau, chúng ta vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, gửi email, kết nối trên phương tiện truyền thông xã hội, tham dự nhà thờ trực tuyến, v.v.

"Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng,

Khi tay con có thể làm điều ấy."

  Châm ngôn 3:27

2. Hỗ trợ lẫn nhau.

Một số điều có ý nghĩa nhất chúng ta có thể làm là đơn giản và thiết thực. Kiểm tra với hàng xóm của bạn và hỏi xem họ đang như thế nào. Chia sẻ bất cứ điều gì bạn có. Giao bữa ăn cho người không thể ra ngoài. Trả tiền cho người đứng sau bạn trong một lần lái xe qua. Gửi một thẻ quà tặng, email cho một người bạn.

Tình yêu của chúng ta không nên chỉ là lời nói và nói chuyện. Không, tình yêu của chúng ta phải là thật. Chúng ta phải thể hiện tình yêu của mình bằng những việc chúng ta làm.

1 Giăng 3:18

3. Yêu nhau.

Chúa Giêsu nói rằng yêu thương người lân cận là điều răn quan trọng thứ hai. Và trong dụ ngôn Người Samari nhân hậu, Ngài đã giải thích ý nghĩa của Ngài bằng từ đó, "người hàng xóm". Paul thậm chí còn đề nghị chúng ta biến tình yêu của nhau thành một cuộc thi!

"Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau."

Rô ma 12:10

4. Hướng nhau vào Chúa Giêsu.

Chính Chúa Giêsu đã làm dịu cơn bão của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhắc nhở nhau về những lời hứa của Chúa. Và để cầu nguyện cho nhau. Bạn có thể làm cả hai điều này - và hơn thế nữa - theo cùng một cách chúng tôi đã đề cập trong mục số 1 (và tất nhiên trong Ứng dụng Kinh thánh).

Chỉ cần nhớ: Không có vấn đề gì chúng ta có thể trải qua, tất cả chúng ta đều ở trong đó cùng nhau. Tất cả chúng ta đều sống trên cùng một hành tinh. Tất cả chúng ta đều hít thở cùng một không khí. Chúa Giêsu nói chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống này. Nhưng Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Và Ngài đã cho chúng ta sống với Thánh Linh Chúa cùng nhau

Và hai điều đó là quá đủ
 

 


Please to comment

Tran Thi Diem Chau

7141 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (134)