Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

6655 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

"Dân có khẩu trang No-U
Đảng có khẩu trang Búa-Liềm..."
- NKYN -


  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Hàng đặc riêng sẽ hao tiền thuế hơn hàng bình thường. Tính lãng phí ăn trong máu cán bộ luôn rồi. Dân còn khó mua khẩu trang nữa là. 01:34 27/03/2020
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Haha.... các bác dvcs khóa miệng bằng búa liềm cũng tốt đấy. 10:59 27/03/2020
Please to comment

Manh Hung Dao

6655 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)