Status of Chau & LVG

Chau & LVG

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Contact list (79)

Xin hỏi người đã tin Chúa J ê s u s thì điều gì quan trọng nhất:

1. Đức tin
2. 
3. Vương quốc Đức Chúa Trời

Xin hỏi thêm kể cả người chưa có đức tin vào Chúa J ê s u s nếu Chúa ban cho điều chúng ta mơ ước thì đó là gì?

1. Ăn ngon, mặc đẹp
2. Được yêu thương, được kính trọng
3. Được hát và được cười...

Luke 6:

Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? 29Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười 30và nói rằng: ‘Người nầy khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!’

31Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi mười nghìn quân có thể địch nổi vua kia với hai mươi nghìn quân chăng? 32Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa.

33Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lai có câu Kinh Thánh rằng: ai nói về Chúa J ê s u s thì không thể chống Ngài ; "anh em là Nhà của Chúa".
Vậy nên Chúa sẽ xây "nhà" này cho đến khi nó hoàn tất.

#Ngày_của_Chúa

Bild könnte enthalten: Himmel, Dämmerung und Text


Please to comment

Chau & LVG

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Contact list (79)