Status of Chau & LVG

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)

Leipzig, Germany the city of peaceful revolution for reunification Leipzig  thành phố DDR đông Đức nơi bắt đầu cách mạng hòa bình cho thống nhất nước Đức, xóa bỏ thể chế cộng sản xã hội chủ nghĩa. Sau cách mạng hòa bình này bài học lịch sử thể giới đã ảnh hưởng mọi người như thế nào?
Làm tour Đức ở đây nhe anh chị em người Việt. 
LivenGuider nào ở Leipzig sẵn sàng nhe, mong lắm thay! 
https://www.youtube.com/watch?v=71krSYlItZM&t=212s • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chau & LVG  1989 16:23 16/07/2020
  • Chau & LVG  Trần Hoàng Phúc, sinh viên Luật năm cuối, người bị chính quyền "đảng nhà nước" bắt giam có ý nói người Việt chẳng cần chờ đợi ai để làm gì giải quyết việc của Việt Nam, tự giải quyết chớ Elite TRÍ THỨC YÊU NƯỚC! 16:39 16/07/2020
Please to comment

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)