Status of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

Hai bài thơ, “Sống” và “Chết”, của Phan Bội Châu

Khi còn bé, 3-4 tuổi, tôi thường nghe cha ngâm nga thi ca của các vị cách mạng tiền bối. Vì vậy, tôi đã thuộc một số bài thơ từ khi chưa đi học. Trong số đó, có hai bài thơ của cụ Phan Bội Châu. Đó là bài “Sống” và bài “Chết”.

Đây là hai bài thơ thất ngôn bát cú (7 chữ, 8 câu) và được làm theo lối thủ vĩ ngâm (câu đầu và câu cuối hoàn toàn giống nhau). Tôi xin ghi lại, theo trí nhớ, hai bài thơ của cụ Phan Bội Châu mà tôi đã thuộc từ hơn 60 năm trước để các bạn thưởng thức. Tôi xin phép ghi thêm 3 chú thích.

Nội dung, tư tưởng của hai bài thơ thì cũng dễ hiểu thôi:
- Sống phải có ý nghĩa, có lẽ sống cao đẹp: không chịu làm nô lệ, không chịu ngu si, biết lo việc nước, việc đời.
- Chết phải là chết vì nước, chết vì dân, chết như Đại vương Hưng Đạo – Trần Quốc Tuấn, như Hai Bà Trưng.

Bản tôi ghi lại theo trí nhớ của tôi hơn 60 năm ở dưới đây có vài “dị bản” so với các bản trong sách, trên các websites.

Sống
Sống kiếp hư sinh (1) sống chật đời,
Sống xem Âu, Mĩ, hổ không ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến,
Sống chịu ngu si để chúng cười.
Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
Sống lo phú quí, chẳng lo đời.
Sống mà như thế đừng nên sống,
Sống kiếp hư sinh sống chật đời.

Chết
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết ấy làm trai hết nợ trần.
Chết bởi Đông Chu (2), khi thất quốc,
Chết vì Tây Hán (3), lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hoá thần.
Chết xác, linh hồn đâu có chết chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.

CHÚ THÍCH:
(1) Kiếp hư sinh: hư = trống rỗng. Kiếp hư sinh = kiếp sống trống rỗng, vô nghĩa.
(2) Đông Chu: một tiểu quốc chư hầu vào thời Chiến Quốc (từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần năm 221 TCN). Đông Chu được hình thành sau khi tiểu quốc Tây Chu bị phân liệt. (theo Wikipedia).
(3) Tây Hán: nhà Hán gồm hai giai đoạn: Tây Hán (202 TCN - 9) kinh đô ở Trường An và Đông Hán (23 - 220) kinh đô ở Lạc Dương. (theo Wikipedia).

Ninh Thuận, 27-02-2017
PHAN THÀNH KHƯƠNG

Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)