Status of BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15073 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)

Đức Chúa Jêsus là cây nho thật

"Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Cha chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Cha tỉa sửa để được nhiều quả hơn nữa.
Các con tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con."

 

Nếu ngày nay mình tin CHÚA JÊSUS sống thì mình muốn nghe gì?

1- Con đang chờ Ta ? Hãy ăn vàng mà con đang có để giống như vàng.

2- "Hãy tin Ta và tin Cha Ta nữa, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở" *, con có Lời Ta trong Kinh Thánh.

3- "Hãy ăn hãy uống v ì ngày mai con sẽ chết" *, chết như một ngôi sao trên trời rơi xuống, con đồng ý không?

Sự chọn lựa nào cũng có giá trị nhất định, đó là số phận.

Note: *đoạn trong ngoặc kép là từ ngữ trong Kinh Thánh


  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Giăng 15: Đức Chúa Jêsus là cây nho thật "Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Cha chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Cha tỉa sửa để được nhiều quả hơn nữa. Các con tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con." 13:39 16/07/2021
Please to comment

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15073 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)