Status of Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

58 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (7)THỂ LỆ GỬI BÀI VÀ CƠ CHẾ NHUẬN BÚT CỦA NGHIỆP ĐOÀN GIÁO CHỨC VIỆT NAM
Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động độc lập của các nhà giáo, nhà quản lý chính sách giáo dục cùng các tình nguyện viên trong và ngoài nước.
Nghiệp đoàn ưu tiên nhận đăng những bài viết do các tác giả gửi đến, tập trung trong các chủ đề sau đây:

Cơ chế nhuận bút:

+ Đối với các bài hướng dẫn và dạy học: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD)
+ Đối với các bài luận về tình hình xã hội: 100 000 VNĐ ( 4.5 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới cho vấn đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 VNĐ (14 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới để tổ chức được một nghiệp đoàn lao động độc lập: 300 000 ( 14 USD)

+ Đối với các bài viết đề xuất được một chương trình hành động mới, mở ra được một hướng đi mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời tác giả đích thân xắn tay áo vào làm việc, lao động trong chương trình hành động đó: 500 000 VNĐ ( 23 USD)

Chính sách nhuận bút mới này được áp dụng từ 04/10/2018 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Địa chỉ điện thư nhận bài từ tác giả và độc giả: info@nghiepdoangiaochuc.org
https://nghiepdoangiaochuc.org/the-le-gui-bai-va-co-che-nhuan-but-cua-nghiep-doan-giao-chuc-viet-nam/

Please to comment

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

58 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (7)