Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

711 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list

"...Bill Gates, Steve Job, Zuckerberg, Elon Musk khởi nghiệp trong môi trường của một đất nước phát triển tột bậc từ kinh tế, tới chính trị, công nghệ IT cũng như bao thứ thành tựu khác. Họ thành công vì xã hội Mỹ nhanh chóng thừa nhận ý tưởng của họ và tiếp tay cho sự thành công ấy bằng cách đầu tư vào ý tưởng của họ để hình thành những công ty lừng danh thế giới.
Còn Việt Nam thì sao? Một hỗn hợp buồn thảm từ môi trường sống cho tới môi trường làm việc hay kinh doanh, nằm trọn vẹn dưới một thể chế chỉ chấp nhận sự vâng lời và dị ứng với mọi tư duy khác biệt thì làm sao nảy sinh những người như Bill Gates?..." xem thêm...https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-manh-hung-truong-minh-tuan-avg-mobifone/4689317.html

Please to comment

Teddys Nguyen

711 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list