Status of Vọng Ngụy Kiệt

Vọng Ngụy Kiệt

1243 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Your Contacts (0)

Quốc gia như vầy nhưng vẫn có người trách "phản động" muốn chia cắt đất nước. Chủ clip muốn tránh bị gọi là dư luận viên thì thực ra lại là ủng hộ viên, con chiên của đảng, của thần tượng do đảng dựng nên. Gọi nhẹ nhàng nhất cũng là người ba phải, không nhìn rõ chân lý lợi, hại của chế độ chuyên quyền, độc tài, bản chất của ngụy cộng.
https://www.youtube.com/watch?v=QB09bWumXGw   
https://www.youtube.com/watch?v=v_oylFO7EoU   Please to comment

Vọng Ngụy Kiệt

1243 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Your Contacts (0)