Status of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

Bắc thang lên hỏi ông trời.
Làm đường cao tốc có mời Tàu không?.
Ông trời chỉ xuống biển đông.
Giàn khoan tám một (981)nó trông nó chờ.
Chỉ cần nó có thời cơ.
Tháng 2/79 bất ngờ phải không?
Hoàng Sa là của các ông.
Nó còn dám cướp lấy không là gì.
Bàn nhau lấy lại đảo đi.
Còn đường cao tốc thiếu chi nhà thầu.

Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)