Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2417 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (770)

Vài mẹo học ngoại ngữ

(Tiếp theo)

g- Dám nói đùa
Nguyên tắc này rất hay và có thể áp dụng với các bạn đã đủ thân và chấp nhận không cần phải lúc nào đều nghiêm nghị nghiêm trang. Những câu chuyện đùa, bông lơn ở tất cả các ngôn ngữ là cách học tiếng mau lẹ nhất. Những khi say xỉn một chút, nói bá láp trên trời dưới biển thì lại là lúc chúng ta phát hiện ngoại ngữ không khó.
Dĩ nhiên cần thủ sẵn năm bảy chuyện cười trong kho của mỗi ngôn ngữ bạn muốn tiếp cận.

h- Đọc và học ở những lĩnh vực yêu thích
Nếu bạn thích bóng đá, hãy tra tất cả các từ lien quan bóng đá và sử dụng chúng ngay khi có thể bằng các tiếng Anh, Hoa, Cam, Pháp, Nhật. Nếu bạn thích cơ khí hay trang trí nội thất, bạn hãy tra lượng từ này để sẵn và sử dụng.
Các từ ngữ nghe như xa rời với thực tế nhưng khi bạn yêu chúng, bạn sẽ là chủ của chúng một cách ít khó khăn nhất.

Hacks for learning foreign languages
(Continuing)

g- Dare to joke

This principle is very good and can be applied to those who are close enough and accept it, accept to relax with no permanent seriousness. Jokes in all languages are the fastest way to learn languages. When a little drunk, talking about sky and sea is one way to see foreign languages are not difficult.
Of course there are five or seven jokes available in your pocket for each language you want to reach.

h- Reading and studying in favorite fields
If you like football, look up all the football words and use them as soon as possible in English, Chinese, Cambodian, French, Japanese. If you like mechanics or interior decoration, check the amount of words available and use them.
The words sound far away from reality but when you love them, you will be their master in the least difficult way.


Please to comment

Le Vinh Truong

2417 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (770)