Dashboard of Nguyen My Khanh

Nguyen My Khanh

105 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Lifestyle
  Religion
About me:

Friend list (16)

Hôm nay, bên cạnh hoa cũ tàn, đã nở thêm 1 hoa mới!
Tôi gia nhập mạng mới LivenGuide do người Việt sáng tạo.
Cám ơn Ts. Lê Trung Tĩnh. Tôi thích sự quan tâm về môi trường
và ý muốn kéo con người rời bàn phím để hoạt động cùng nhau.

 • Lê Trung Tĩnh, Tony Le Eurotour  and  4 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bạn. Một lời như một nu hoa còn đọng sương sớm long lanh trên cành lá. 04:13 24/07/2018
Please to comment

Nguyen My Khanh

105 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Lifestyle
  Religion
About me:

Friend list (16)