Dashboard of Phan Quang Trung

Phan Quang Trung

4 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Car
  Foot
  Train
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Sinh ra giữa thời loạn lạc Nam Bắc giết nhau. Lớn lên trong thời bần cùng của bao cấp. Đang lang thang tha hương cầu thực. Chưa làm được gì... See more

Contact list

Điều 32 Hiến pháp VN 2013 1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. 2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. 3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. Người dân có quyền được biết liệu việc trưng dụng ở Lộc Hưng, TB, SGN là phù hợp với Khoản 3 điều 23 hay không. Bằng không, việc cưỡng chế này là trái Hiến Pháp. Tham chiếu thêm tư liệu dưới, trong đó nhà nước nại các cớ như quyền sở hữu...See more
+1

Please to comment

Phan Quang Trung

4 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Car
  Foot
  Train
 • Availability:
 • Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Sinh ra giữa thời loạn lạc Nam Bắc giết nhau. Lớn lên trong thời bần cùng của bao cấp. Đang lang thang tha hương cầu thực. Chưa làm được gì... See more

Contact list