Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)

Please to comment
Dưới thể chế chính trị cộng sản "trá hình" tại Việt Nam hiện nay mọi thứ như là một đống rác thối rữa từng ngày của một nhóm người vơ vét, tham lam, tham nhũng, làm giàu trên xương máu người khác. Kể cả tội phạm xâm hại tình dục, hãm hại trẻ em cũng được bao che thì sống trong quốc gia này hưởng thụ là một sự sỉ nhục.

Tham khảo: FB Mẹ Nấm - https://www.facebook.com/mothermushroom/photos/a.2378176202205261/2468392486516965/?type=3&theater

Photo: akiane.com

Please to comment
Phao-lô viết trong thư Rô ma 11 - Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm nầy để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là: Một phần dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. 26Như vậy cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp”; 27“Và đây là giao ước Ta lập với họ, Khi Ta xóa bỏ tội lỗi họ.” 28Theo phúc âm, họ là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, điều đó có lợi cho anh em; nhưng theo sự lựa chọn, họ được yêu thương nhờ các tổ phụ mình; 29vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. 30Như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ,...See more

Please to comment
LivenGuide
Live & Guide
Sống và hướng đạo
Thở+Nhìn+Nghe+Nghĩ+Hànhđộng & Giúp đỡ người khác

logic ? naive ?
IQ or EQ ?

Please to comment
Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)