Dashboard of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

1583 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Your Contacts (0)

Bổn Phận Đối Với Bản Thân và Tha Nhân Mortimer J. Adler, Ph.D. Bổn phận cư xử công bằng với những người chung quanh đòi hòi một cá nhân phải hết sức tránh làm điều gì gây ra tổn thương cho họ, như tước đoạt những thứ họ cần có để tạo nên cuộc sống tốt cho bản thân. Nói như vậy nghe tiêu cực hơn là tích cực. Theo mặt tích cực, nghĩa vụ của một con người bao gồm những hành động giúp cho sự mưu cầu hạnh phúc của người khác được thuận tiện hoặc dễ dàng hơn, bằng cách giúp đỡ họ đạt được những thứ họ cần nhưng chẳng thể đạt được trong phạm vi khả năng của họ. Liệu công lý có buộc chúng ta phải có hành động tích cực lẫn tiêu cực đối với tha nhân không? Có phải chúng ta vừa có trách nhiệm mang ích lợi đến cho đồng loại, đồng...See more

Please to comment
Khi có đạo chúng ta biết Chúa Giê-su nhưng mối quan hệ với Cha trên trời là Thượng Đế - Đức Chúa Trời - Đấng tạo hóa muôn loài vạn vật lại là chuyện khác, phải không? Hãy thắc mắc và ngừng định kiến hay tìm cách phủ định khi nghe điều này, Chúa muốn tâm linh Bạn nhận câu trả lời bằng tình yêu Chúa Giê-su, cho đến khi tâm hồn tìm được về nơi nương náu. Bạn sẽ được làm báp-tem (lễ rửa tội) không chỉ bằng nước mà bằng Holy Spirit- là chính thần linh Chúa sẽ bày tỏ khi nào. Chúa yêu con người, tiếc là chúng ta sống cho chính mình nhiều hơn là vì tình yêu này, chỉ khi Chúa muốn thì mình được mở mắt, ăn năn và buông...cái tôi bất tuân mạng lệnh từ trời. Có tình yêu nào không có thử thách không? O Lord Jesus! save us. Thank you Lord See more

 • Nguyễn Mai Chung  like this.
 • Trần Thị Diễm Châu "Who believe in him may not die, but have an eternal life." Cái chết và sự sống của tâm linh là ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ qua sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ngài đã đến với cuộc đời của chúng ta. Đó là bí mật của sự sống, nó thuộc về thiên đàng. NẾU muốn hãy tìm sẽ gặp và tại sao không? Ai có thể ngăn cản chúng ta nếu Chúa muốn? 21:01 10/03/2019
 • Trần Thị Diễm Châu Bạn ơi hãy trả lời: Bạn có tin Chúa Giêsu không? 21:02 10/03/2019
 • Trần Thị Diễm Châu "Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời." Giăng 6:63-69 21:27 10/03/2019
 • Nguyễn Mai Chung Yes I believe in God. Amen 23:16 10/03/2019
 • Trần Thị Diễm Châu May God bless you em tạ ơn Chúa 23:36 10/03/2019
Please to comment
"Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect" (Matthew 24:44) "Dear brother and sister, as we learned in the last Winter Conference, God fervently desires our participation in the building up of the Church in His love. Together, we want to experience Christ as our heritage even more, and to serve one another as good stewards. The Lord says repeatedly in respect to His coming: “Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you that he will make him ruler over all that he has“ (Luke 12:43-44). Thus His kingdom will come on earth and the Church can shine like a city upon a mountain. Please pray for the conference period ! ------------ "Darum seid auch ihr bereit; denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint" (Mt. 24:44) Liebe Geschwister, wie wir in der letzten Winterkonferenz gesehen haben, wünscht Gott so sehr unsere Mitarbeit für den...See more

Please to comment
Google chúc mừng mình vào ngày sinh nhật rồi 8.3. mà german mới hay.
Internet và lựa chọn ảo hay thật là do chính mình có cái gì để học hỏi và chia sẻ.
Xin cảm ơn các tình yêu ngày 8.3.
Have a nice day!

https://m.youtube.com/watch?v=0sYguTPLpHE&feature=youtu.be   


Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

1583 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Savor and I love Him.

Your Contacts (0)