Dashboard of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)

"...Tưởng Viện suy nghĩ rồi đáp rằng: “Bình thường tôi không có hành vi bất hảo nào khác, duy chỉ có tật thích đố kỵ với người khác. Người giỏi hơn tôi, thì tôi đố kỵ với họ, có người lấy lòng tôi, thì tôi thích họ. Nghe thấy người khác hành thiện, tôi bèn sinh tâm hoài nghi, nghe thấy người khác hành ác thì tôi tin chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy người khác đắc được thứ gì, thì dường như tôi mất mát thứ đó, nhìn thấy người khác mất thứ gì, thì dường như tôi đắc được vậy..." xem tiếp... https://trithucvn.net/van-hoa/chuyen-co-phat-gia-hau-qua-cua-tam-do-ky.html See more

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Teddys Nguyen  Mời mọi người tham khảo... 20:51 16/08/2019
Please to comment
  • Teddys Nguyen  Ta về ta tắm... 20:48 16/08/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Fred Le  like this.
  • Teddys Nguyen  Mọi người thư giãn thêm 20:46 16/08/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Yeah it is the one that I have looked for last time. 21:24 16/08/2019
Please to comment
  • Teddys Nguyen  Mời bà con thư giãn... 20:26 16/08/2019
Please to comment

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)