Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

CS CHỈ CÓ THỂ ĐẺ RA LUẬT RỪNG Đỗ Ngà “Thuần phong” có nghĩa là phong tục thuần hậu, chất phát. Như vậy thuần phong là một từ mang nghĩa rất rộng, bên trong nó chứa vô vàn các phong tục truyền thống của một dân tộc. Phong tục thuần hậu không có nghĩa là nó thích hợp với sự tiến bộ. Vậy nên khi những phong tục tiến bộ hơn hình thành thì rõ ràng chúng ta cần phải vứt bỏ đi cái phong tục nào cản trở nó. Nếu đem thuần phong ra luật hóa thì rõ ràng là không ổn. Lấy cái cổ cũ phán xét cái tân thời là một việc làm phản tiến bộ. "Mỹ tục" nghĩa là những tục lệ tốt đẹp. Mà nói đến cái đẹp nó hoàn toàn mang tính chủ quan. Những người ấu trĩ họ nhìn cái đẹp khác xa với người tiến bộ. Thậm chí quan điểm về cái đẹp giữa những...See more

Please to comment
TẬP CẬN BÌNH CHỦ TRƯƠNG ĐỘC CHIẾM BIỂN ĐÔNG Người viết xin lỗi dùng tiếng Latin trong bài viết nhưng mục đích là để bàn về khái niệm này trong chủ trương của Tập Cận Bình trên Biển Đông. Ngôn ngữ Latin có một danh từ kép đã trở thành quen thuộc và được dùng nhiều trong chính trị học là “status quo.” “Status quo” chỉ tình trạng của các điều kiện thực tế trước khi có sự thay đổi. “Status quo” trong sinh hoạt xã hội Vào thế kỷ thứ 14, danh từ này dùng để chỉ tình trạng hòa bình trước khi chiến tranh bùng nổ giữa hai nước nhưng dần dần được áp dụng trong hầu hết các lãnh vực. Trong các cuộc thảo luận hay tranh luận các bên thường có khuynh hướng chấp nhận một “status quo” và đôi khi còn được xem đó như là một...See more

Please to comment
Please be nice to opossums if you find them in your barns, garages or sheds. They are North America's only marsupial (pouched mammal) and they are ill-equipped for the snow. They have no fur on their feet, ears or tail, so are very susceptible to frost bite. Often when opossums are seen, they are ravaged by frostbite, so they are missing toes, missing part of their tails, and their ears are crumpled. They are beautiful, gentle animals and one of the few mammals that rarely, if ever, get rabies. Why? Because they have a normal body temperature that is below most other mammals. The rabies virus can't survive at this lower body temperature. A healthy opossum's normal reaction to the presence of a human is to stay still, open its mouth and drool. This is a normal reaction! Many people think these are symptoms of rabies in an opossum and that is not true! Opossums are not athletes. They can't run fast, jump well or climb well, so their only defense is to be very...See more

Please to comment

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)